Форте пакет

,,КРЕШЕНДО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО УЧИЛИШТЕ’’

Еден студент

33,000 ден

Двајца студенти

59,400 ден

Тројца студенти

89,100 ден