УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Почитувани Потрошувачи

Пред да започнете со користењето на нашите услуги, би сакале да Ве известиме за Вашите права и обврски како потрошувач при користењето на нашите услуги. Со таа цел, сакаме да Ве замолиме убаво да ги прочитате овде истакнатите Услови за користење.

Користењето на нашата страница и услуги на веб продажба, значи дека сте запознaени со нашите Услови за користење и дека во целост ги прифаќате истите. Доколку пак нашите Услови за користење се неприфатливи за Вас, тогаш не ја користете оваа веб страница, како и услугите понудени на истата.

1. Политика за Приватност

Со цел да се овозможи користење на услугата за веб продажба на МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје, која е детално опишана во делот насловен: “Упатство за купување” и “Достава”, потребно е МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје да прибира и да обработува одредени Ваши лични податоци. Конкретно, потребни ни се Вашето име и презиме, адреса на живеење и e-mail адреса, телефонски број и информации за Вашата платежна картичка. Овие информации ги давате во моментот на Вашата регистрација на нашата веб-страна и во моментот на нарачување на производот. Во тој момент Вие истовремено се согласувате да ги дадете Вашите лични податоци, за тие да бидат обработувани од страна на МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје, за наведената цел.

Вашите лични податоци ќе се користат со цел да можеме навремено и точно да ја испорачаме Вашата нарачка и да ја наплатиме цената за продадените артикли и цената на услугата.

Дополнително, Вашите лични податоци ќе се користат за да Ве информираме за Вашите нарачки, како и за нашите понуди и попусти. Исто така, Вашите лични податоци ќе се користат за континуирано подобрување на услугите кои ги нуди нашата веб-страница, како и МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје воопшто, за подобрување на нашата понуда и за поедноставно и пријатно користење на услугите.

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје ќе ги користи сите собрани лични податоци исклучиво за целите за кои истите се дадени. Исто така, личните податоци ќе бидат чувани во рок и на начин јасно предвидени во согласност со Законот за заштита на лични податоци и сите останати применливи закони, како и сите технички и организациски мерки за безбедност. Како субјект на лични податоци, Вие имате право во секое време да побарате информација за тоа кои лични податоци ние ги поседуваме за Вас, да побарате нивна исправка доколку истите не се точни или да побарате нивно бришење. Покрај тоа, можете да побарате да не Ви се праќа електронска пошта со рекламна содржина на Вашата адреса, без притоа да бидат избришани Вашите лични податоци од нашата збирка на лични податоци.

Сите информации поврзани со или кои произлегуваат од купување направено од наш клиент на нашата веб продавница се сметаат за деловна тајна и се третираат како такви во согласност со законите на Република Македонија.
За сите барања и додатни информации Ве молиме обратете се на e-mail contact@crescendo.edu.mk или на тел. број +38970328580
Користењето на нашата веб продажба не е возможно без Вашите лични податоци, а Вашата регистрација претставува согласностМГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје да ги собира и обработува Вашите лични податоци за целите и на начинот опишан во овие Услови за користење.

2. Гаранции и одговорности

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје ја управува страницата www.crescendo.edu.mk од своето седиште на ул.Црвена Вода 26 Скопје. Така МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје гарантира дека содржината на оваа веб-страница, како и условите за нејзино користење, се во согласност со законската регулатива на Република Македонија. Од друга страна, МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје не гарантира дека содржината и користењето на услугите е во согласност со законите на други држави од кои потрошувачот би можел да пристапи до оваа веб-страница.

Доколку ја посетувате оваа веб-страница или ги користите нашите услуги надвор од територијата на Република Македонија, тоа го правите свесни за последиците и Со оглед на тоа, Вие самите одговарате за евентуалната повреда на важечките закони на државата од каде што пристапувате на веб страната или ги користите нејзините услуги.

Дополнително, МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје не одговара за и целосно се оградува од содржината која ја има на веб-страниците до кои се стига преку линковите истакнати на нашата страница. Тие линкови водат до веб-страниците на самостојни правни субјекти, како што се добавувачите и партнерите на МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје. Доколку ги користите овие линкови Вие ја напуштате нашата веб-страница МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје не ја контролира содржината и безбедноста на овие страници, ниту при објавување на линкоците, ниту пак следи дали на истите настануваат некакви промени. Како резултат на тоа МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје не одговара ниту е должен да дава изјави и информации за содржината на тие веб-страни, нивниот софтвер, производите и материјалите кои се наоѓаат таму, или пак за било каквите последици од нивното користење. Доколку се одлучите да користите било кој од линковите на нашата страна кои водат до други страни, тоа го правите на сопствен ризик.

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје нема обврска да ја контролира или прегледува соржината на изјавите на корисниците како и нивната меѓусебна комуникација која се одвива на овој веб- сајт. Сепак, МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје има право да ја отстрани содржината објавена од корисниците, доколку ние сметаме дека таа се состои од навреди, клевети, закани или други работи кои не се прифатливи за нас. МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје не е одговорен за повредите кои ќе ги сторат трети лица на нашиот веб-сајт, без оглед дали таа повреда ги крши правата на лицата кои се гарантирани со важечките закони на Репубика Македонија.

3. Достава

Курирската служба врши достава до Вашата адреса од понеделник до петок од 8-16h, а во сабота од 8-15h За таа цел потребно е лице кое ќе биде присутно на адресата посочена за достава. Вообичаен рок за испорака е до 5 работни дена.

За сите нарачки над 3000 денари, испораката е бесплатна за цела Македонија.

4. Право на рекламација

Кога нарачаниот производ ќе Ви биде доставен, должни сте веднаш да го прегледате со цел да утврдите дали производот одговара на Вашата нарачка.

Доколку доставениот производ не одговара на нарачаниот во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини отстапува од нарачаното, тогаш Вие имате право за доставениот производ да побарате замена во рок од 15 дена од денот на продажбата Ова право на замена важи само доколку производот не бил употребуван, ако е сочуван неговиот изглед, употребни својства, пломби, фабрички етикети и сл.

Во случај кога е доставен несоодветен производ, Ве молиме да не известите на бројот +38970328580 или на нашата електронска адреса e-mail contact@crescendo.edu.mk и тоа во рок од 24 од моментот на доставувањето. Ние во најбрз можен рок ќе Ве известиме за понатомошните чекори кои треба да бидат превземени со цел да ги остварите Вашите права како потрошувач.

Ако МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје нема ист ист таков производ со кој ќе го замени доставениот несоодветен производ, тогаш Вие имате право да барате да Ви се вратат парите за истиот или да чекате производот да го замениме со соодветен кога ќе има таков. МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје се обврзува да ве извести дали има има таков производ за продажба во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Во случај на враќање на парите, тие ќе бидат вратени на сметка која ќе ја наведете во Барањето за замена.

5. Достава на производ со недостатоци

Кога нарачаниот производ ќе Ви биде доставен, должни сте веднаш да го прегледате со цел да утврдите дали постојат одредени недостатоци на доставениот производ.

Производот има недостатоци кога не ја исполнува општата обврска за безбедност утврдена подолу, односно не обезбедува онаква безбедност каква со право, врз основа на сите околности, лицето очекува да ја има, и тоа: – врз основа на презентирање на производот; – употребата за која е разумно дека производот ќе се користи; – времето кога производот е пуштен во промет и – кога не ја исполнува општата обврска за сообразеност утврдена во Законот за заштита на потрочувачи или договорните обврски

Безбеден производ е секој производ кој во нормални или според разумно предвидливи услови на користење, вклучувајќи го и рокот на употребата, не претставува било каков ризик или ризикот е минимален и е соодветен на користа од употребата на производот и кој ги исполнува условите со кои се обезбедува висок степен на заштита на безбедноста и здравјето на луѓето, и тоа земајќи ги предвид: – својствата на производот, вклучувајќи го неговиот состав, пакувањето, упатството за составување, употребување и одржување; – дејството врз други производи каде што е логично дека ќе се користи заедно со други производи; – презентацијата на производот, неговите ознаки, етикетирањето, упатствата за користење, фрлање и било какви други ознаки или информации дадени за производот и – категориите на потрошувачи, особено децата и старите лица кои се изложени на ризик при користење на производот

Потрошувачот на кого му е продаден производ со недостаток има право по свој избор да бара: – бесплатно отстранување на недостатоците на производот или надомест на трошоците направени за отстранување на недостатокот; – сразмерно намалување на продажната цена; – замена на производот со соодветен производ со иста трговска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и географска ознака на производот; – замена на производот со соодветен производ со друга трговска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и географска ознака на производот со соодветно намалување или зголемување на производната цена и – раскинување на договорот, враќање на платениот износ и надомест за претрпената штета

Потрошувачот нема право да го раскине договорот ако недостатокот на производот е минимален.

Потрошувачот за да ги оствари правата наведени погоре е должен да приложи соодветна потврда МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје е должен да го прими производот со недостаток од потрошувачот и да ги задоволи неговите барања, освен ако не докаже дека недостатоците на производот настанале поради повреда на правилата за употреба и чување од страна на потрошувачот, трети лица или виша сила.
Потрошувачот има право да присуствува при проверката на квалитетот на производот

Во случај на враќање на парите, тие ќе бидат вратени на сметка која ќе ја наведете во соодветното Барање

6. Промена на Политиката за приватност и Условите за користење

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје го резервира правото во секое време и без претходна најава да може да ги промени Политиката за приватност и Условите за користење. Затоа, со цел да бидете во тек со евентуалните промени а со оглед дека тие за Вас и за нас се обврзувачки, Ве повикуваме повремено да проверувате дали таквите промени настанале.

Овие Услови за користење се толкуваат исклучиво во согласност со законите на Република Македонија.

7. Политики за користење на системот за електронска трговија.

Со самиот пристап на интернет страницата на МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија.

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје ги задржуваат правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.

8. Политика за заштита на личните податоци на корисниците на картички

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.

9. Политика за заштита на доверливите податоци и информации

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје за целото времетраење на трансакцијата нема увид во бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб порталот на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за on line плаќање.

10. Политика и услови на доставување на производ и услуга

Оваа Политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат, при што производите ќе бидат испорачани преку курирска служба на адресата која е наведена во порачката.

Производите и нивните цени ќе бидат истакнати на оваа интернет страницата. Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка или во готово при преземање од курирската служба.

Поштенските трошоци се вклучуваат при нарачката во крајната цената на производот.

За сите дополнителни прашања во врска со начинот на нарачка и испорака можете директно да нѐ контактирате телефонски или да поставите прашање во делот за контакт.

11. Политика на поврат на средства по траксакција со платежни картички

МГ МЈУЗИК МЕНАЏМЕНТ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.